Tüm Yayınlar

GÜNÜMÜZ ÇİN’İN TUTSAK TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Kurduğu büyük bir imparatorlukla yüzyıllardır Asya’da çok büyük bir güç oluşturan Çin, bugün bir yandan ekonomik ve teknik gelişmesini sürdürüyor, bir yandan da sınırları içinde yaşayan bağımsızlık yanlısı direnişçilerin seslerini bastırmaya çalışıyor.
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şamanlık bir din değil, bir inanç biçimidir. İnanç biçimi olarak şamanlık şöyle bilinir: Şamanizm, başta Sibirya ve Ural-Altay halkları olmak üzere dünyanın hemen her yerinde şaman çevresinde odaklaşan inanç sistemidir.
BURSA NUTKU - GAZİ MUSTAFA KEMAL
Gazi Mustafa Kemal, 1933 yılının ocak ayında bir yurt gezisine çıkmıştır. Gezisi sırasında Bursa’ya da uğramıştır. Bursa’da ezan Türkçe okunmaktadır. Atatürk, ezanın Türkçe okunmasını lâiklik ilkesinin ayrılmaz bir parçası saymakta
PROTO-TÜRK KAVİMLERİ TÜRK ADINI ALAN TÜRKLER - NURER UĞURLU
Türklerin eski ataları (proto-Türkler), Moğolistan’a ve Kuzey Çin’e Altay bölgesinden göç etmişlerdir. H’yung-nu’ların (Hunların) kültür olarak doğuya değil, Altaylara bağlı bulunmaları bunu göstermektedir.
KARADENİZ’İN SÜRGÜN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel “Sürgün Kırım Türkleri”nin anayurtlarına dönüşüne Türkiye Cumhuriyeti’nin maddî ve manevî yardım ve katkılarını anlatıyor (1944-1995).
KUZEY KARADENİZ TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki Türk nüfusun yaklaşık üçte ikisi Eski Sovyetler Birliği topraklarında yaşamaktadır. Bu coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının yüzde 15’i Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde bulunmaktadır.
ADRİYATİK’TEN ÇİN DENİZİ’NE İLK TÜRKLER - NURER UĞURLU
İlk Türkler, bir başka deyişle Eski Türklerin kimler oldukları, nerede ya da nerelerde yaşadıkları, neler yaptıkları, daha bütün yönleriyle bilimsel olarak araştırılmış ve incelenmiş değildir.
MASONİK TÖREN MÜZİKLERİ - W. A. MOZART
Mozart mucizesi, derin görüşlü sayısız uzmanın araştırmalarına karşın büyük bir olasılıkla hiçbir zaman tam bir aydınlığa ve açıklığa kavuşturulamadı.
TÜRK KAVİMLERİ - NURER UĞURLU
Kitapta, dün olduğu gibi bugün de dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk kavimleri anlatılmıştır. Bu kavimlerin insanlık tarihine katkılar sürekli ve kalıcı nitelikte olmuştur.
İMPARATORLUK YOLUNDA OSMANLILAR - MEHMED NEŞRİ
Mehmed Neşrî’nin en önemli eseri “Kitâb-ı Cihan-ı Nümâ“ (Cihanı Gösteren Kitap), Neşrî Tarihi ya da Tevârih-i Al-i Osman’dır.
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLILAR - AŞIK PAŞAZADE
Bu eser, niteliği bakımından, anonim ‘Tevârih âl-i Osman’lardan pek farklı değildir. Orta sınıf halk ve özellikle askerî topluluklar arasında okunmak için, bir çeşit halk destanı şeklinde ve
TARİH SAHNESİNDE OSMANLILAR - EDİRNELİ ORUÇ BEG
Oğuzların Kayı boyundan olan Osmanlıların Anadolu’ya ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir.
OĞUZ KAĞAN DESTANI
Oğuz Kağan Destanı, Hunların büyük hükümdarı Mete’nin kahramanlıklarını, devletini nasıl kurduğunu, düşmanlarla savaşlarını ve başarılarını anlatır. Mete, destanda “Oğuz” diye anılır.
MANAS - WILHELM RADLOFF
Manas destanı, Manas adlı kahramanın çevresindeki olaylar zincirine bağlı olarak Kırgızların tarihini, geleneklerini, din ve inançlarıyla mitolojilerini anlatan eserdir. Manas, bir milyona yaklaşan dize sayısıyla dünyanın en uzun destanıdır.
TÜRK MİTOLOJİSİ - NURER UĞURLU
“Türk Mitolojisi”, otuz yılı aşkın bir çalışmanın ürünüdür.
DERSİM 1937 SEYİT RIZA İSYANI - NURER UĞURLU
Psikolojik, sosyolojik yanlışlar ve asimilasyon politikaları 1937-1938 yıllarında Zaza Kürtlerinin yaşadığı dağlık Dersim bölgesinde yeni bir ayaklanmaya yol açtı. Bu ayaklanmanın başında Seyit Rıza bulunuyordu.
TÜRKLERİN ŞECERESİ - E'BUL GAZİ BAHADIR HAN
Türkler, tarihin en eski, sürekli kavimlerinden biridir. Dört bin yılı aşkın geçmişleriyle Türkler, Asya, Avrupa ve Afrika topraklarına yayılmış, büyük ve kalabalık bir ulustur.
GRAVÜRLERLE OSMANLI SARAYI - PADİŞAH KADINLARI - NURER UĞURLU
Padişahların, Türk kızlarıyla evlenmeleri II. Bayezıt döneminin ortasından başlayarak kalkmış, cariyelerle evlenmesi, ilişki kurması gelenek olmuştur.
GRAVÜRLERLE OSMANLI SARAYI - HAREM - NURER UĞURLU
Osmanlı saray haremleri, mabeyn ile kızlar ağası dairesi arasında yer alırdı. Topkapı Sarayı haremi, Yıldız ve Dolmabahçe sarayları hareminden ayrılırdı.
KÜRDİSTAN DAĞLARINDAN - HELMUTH VON MOLTKE
Dostlarımız Kürtler iyi iş görmüşler. Kalenin yollarını koruyan, onu ilk bakışta erişilmez gibi gösteren birçok küçük burç, tahkim edilmiş mağara yapmışlar.
KENT SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI – Ö. Uğurlu-N.Ş. Pınarcığlu-A. Kanbak-M. Şiriner
Kentleşmenin yarattığı toplumsal ve ekonomik olanaklar ile büyük yerleşim yerlerinde yaşanan sorunlar ülkemizin gündeminden düşmüyor.
AŞK TÜRKÜLERİMİZ - NURER UĞURLU
Aşk, türkülerin en önemli konularından biridir. Aşk türküleri, aşkı, sevgiyi, özlemi, sevgiliye kavuşmayı, ayrılığı vb.duyguları dile getiren lirik (içli) söyleyişlerdir. Bunlar hem sevenin, hem sevilenin...
HALK TÜRKÜLERİMİZ – NURER UĞURLU
Doğduğum, büyüdüğüm ve her zaman özlem duyduğum Adana’dan; Mersin, Çukurova ve Toroslardan toplamaya başladığım (1956) bu türküler derlemesini, daha sonra bütün Türkiye’ye ve Türkiye dışındaki Türk dünyasına da genişleterek (çok az örnekle)..
ÇEVRESEL GÜVENLİK VE TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI - ÖRGEN UĞURLU
Türkiye’de enerji ve enerjiden kaynaklanan sorunlar, çok uzun bir süreden bu yana etkisini hissettirmiş olsa da, konuya ilişkin kapsamlı çalışmalar ve hele enerji konusunu çevresel güvenlik boyutunda tartışan yapıtlar son derece sınırlıdır.
KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ - VILADIMIR MINORSKY-THOMAS BOIS
Ortadoğu uzmanlarının çok iyi bildikleri gibi, Kürtler, sürgünler dışında Kürdistan olarak adlandırılan bölgede yaşamakta olan ayrı ve farklı bir milliyettir. Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu bu bölge, Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Suriye’nin uç yöreleri...
KÜRTLER - BASIL NIKITINE
Dicle ve Fırat ırmaklarının kaynaklarında yer alan Ağrı (Ararat) dağ bölgesinde, yüzyıllardan beri, sosyal ve dilbilimsel soydaşlığıyla tarihte çok kere izini bırakmış aşiretler yaşar: Bunlar Kürtlerdir. Kürt sorunlarıyla ilgilenen...
TÜRKLER - WILHELM RADLOFF
Wilhelm Radloff’a kadar Türk dili ve genellikle Türklükle ilgili araştırmalar, ancak o zamana kadar bilinen sınırlı sayıda eserlere dayanılarak yürütüldüğünden, Türk dili, tarihi ve sanatı konusundaki düşüncelerin çoğu kuram çerçevesini aşamamakta idi.
TARİHTE TÜRK DÜNYASI - WILHELM BARTHOLD
Türk dünyası, aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından birbirine bağlı topluluklardır. Türk topluluklarının sınırları kimi zaman daralan, kimi zaman...
TARİHTE TÜRK YURTLARI - LAJOS LIGETI
Türkler, tarihin çok eski dönemlerinde Orta Asya topraklarında yaşamışlardır. İlk yurtları Orta Asya yaylasıdır. Türklerin, ilk yurtları, doğuda Kingan dağlarından, batıda Hazar Denizi ve İtil ırmağına; kuzeyde Sibirya ovalarından...
İLK MÜSLÜMAN TÜRKLER - WILHELM BARTHOLD
Araplarla Çinliler arasındaki Talas Savaşı (751) Türklerin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Savaş, Arapların zaferiyle sonuçlandı. Bu zaferden sonra Müslümanlık Türkler arasında yayılmaya başladı.
TÜRKLÜK VE ŞAMANLIK - WILHELM RADLOFF
Şamanlık, Orta Asya’da yaşayan eski Türklerin, Moğolların ve daha başka kavimlerin inancıdır. Bu inanca göre evren, gök, yer yüzü ve yer altı olmak üzere üç bölümdür. Değişik katlardan oluşan gökte en büyük ruh olan ...
TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR - CLAUDE CAHEN
Türkler, kendi asıl yurdundan ve halkından uzakta, İslâm toplumunun içinde yetişmiş ve bu toplumda etkili olmuş kişilerdi. Kendi geleneği içinde devlet olarak örgütlenmiş bir Türk halkı o zamanlar yalnız İslâm dünyasının dışında vardı.
TARİHTE TÜRKLÜK - LÁSZLÓ RÁSÓNYI
Türkler, tarihin en eski ve sürekli kavimlerinden biridir. Dört bin yılı aşkın onurlu geçmişiyle Türkler; Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarına yayılmış büyük bir ulustur. Türklerin, tarihin çok eski dönemlerinde, Orta Asya...
ORHAN KEMAL’İN İKBAL KAHVESİ - NURER UĞURLU
“İkbal Kahvesi” Orhan Kemal’in hayat hikâyesidir. Orhan Kemal’in arkadaşı Nurer Uğurlu, onun baba ocağından hayata atılışına, ekmek kavgasından ünlü bir yazar olana dek geçirdiği acı ve sevinçli yıllarını içten bir duyarlıkla anlatmaktadır. ...
TOPRAK KOKUSU - REŞAT ENİS
Son yıllarda değeri küçümsenmeyecek beş on eser, bu arada Anadolu hayatını içinden görmüş gençler tarafından yazılmış ciddi romanlar çıktı. Meselâ şimdi elimde Reşat Enis’in “Toprak Kokusu” var ki eğer kıymeti iyice belirlenmiş olsaydı ...
CEM SULTAN - VERA MUTAFÇIYEVA
Cem adı, yüzyıllarca önce herkesin dilinde olmasına karşın, çoktan unutuldu. O zamanlar, Cem’le ilgili şiirler (kasideler, gazeller, mesnevîler) yazılıyordu. O günlerde gazeteler yayınlansa ve bu gazetelerin tefrikaları olsaydı...
DİVAN BAHÇESİ - NURER UĞURLU
Divan Bahçesi Türklerin, Türkçe konuşanların oluşturdukları bir edebiyattır. Bu gerçeği hiçbir zaman gözden uzak tutmadım. Bunun bir imparatorluk edebiyatı olduğunu bilerek dilimizin, tarihimizin, kültürümüzün....
HER AŞKIN BİR HİKÂYESİ - NURER UĞURLU
Roman Tadında Okunacak Gerçek Aşk Hikâyeleri Ben, insanın her keresinde görüp göremeyeceğinden biraz daha kuşkulanarak bir sonraki baharı beklediği çağa eriştim.
TÜRK DEVRİMİ - KURT STEINHAUS
Alman bilim adamı ve sosyoloğu Kurt Steinhaus, bu bilimsel çalışmasında “Türkiye Avrupa Birliğine katılmalı mı, katılmamalı mı?” konusunda şunları söylemektedir: “Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmasının ...
NUTUK (SÖYLEV) - GAZİ MUSTAFA KEMAL
Nutuk (Söylev), Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın tarihsel akışını verir. Bu akış içinde Gazi Mustafa Kemal hem olayların yaratıcısı hem de bu eylemlerin birinci kişi olarak anlatıcısıdır. Nutuk (Söylev), bir eylemler öyküsüdür.
YABANCI GÖZÜYLE CUMHURİYET TÜRKİYESİ (1923-1938) - DERLEME
Mustafa Kemal’in gayesine nasıl vasıl olduğunu anlamak lâzım. Bence hiç şüphe yok ki 1919’dan beri harekâtının maksadının ne olduğunu sarahatle biliyordu. Fransa Başbakanı M. E. Herriot, 29 Kasım 1933
MEDENÎ BİLGİLER (UYGARLIK BİLGİLERİ) - GAZİ MUSTAFA KEMAL
Medenî Bilgiler, ilk olarak 'Vatandaş İçin Medenî Bilgiler' adıyla 1930 yılında yayınlanmıştır. Maarif Vekâleti, Millî Talim ve Terbiye Dairesinin 7. 9. 1931 tarih ve 2197 sayılı kararıyla orta okul ve liselerde ders kitabı olarak okutulan...
ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİ - NURER UĞURLU
Türk Devrimi ya da bir başka deyişle Atatürk Devrimi (Bu söylemin bilimsel olarak doğru olanı Türk Devrimi’dir, Amerika Birleşik Devletleri (1776), Fransız (1789), Sovyet Devrimi (1917) gibi ...
GAZİ VE İSMET PAŞA ÇALKANTILI DÖNEM (1922-1932) - JOSEPH C. GREW
GAZİ - İSMET PAŞA TARTIŞMALARI Lozan Konferansında ABD’nin gözlemci delegasyon üyesi bulunan ve Cumhuriyetin ilânından sonra ilk büyükelçi olarak Ankara’ya gelen Joseph C. Grew’in
KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ KÜRTLER VE ŞEYH SAİT İSYANI - NURER UĞURLU
Türk ordusu 1925’den 1938’e kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da on beşi aşkın silâhlı çatışmaya girişmiştir. 1980’den sonra Kürtlerin siyasal eylemleri ve silâhlı çatışmaları artmıştır. ...
GEOMETRİ - KEMAL ATATÜRK
Geometri kitabı okununca anlaşılacaktır ki, askerî bir eğitim ve öğretimden gelen Atatürk, bilimsel konu ve araştırmalarda da bilgili, yetkin bir siyaset ve devlet adamı olarak belirmektedir...
CUMHURİYET DEVRİNİN PERDE ARKASI (1923-1933) - DR. RIZA NUR
Cumhuriyet devrinde milletin, devletin iyilik ve kötülüğüne dair benim hiçbir dahlim yoktur. Yalnız meb’usum, ona da devam etmiyorum. Aldığım ve kaydettiğim haberler de sade meb’usluk sayesinde. ...
MUSTAFA KEMAL’İN BANA ANLATTIKLARI - GENERAL CHARLES H. SHERRILL
Büyük adamlar yetiştiren bir ırk, büyük bir ırktır. Bir ulusu anlamak için, onun önderini incelemekten daha iyi bir yol ve yöntem yoktur. Günümüzde kendisinden daha üstün bir devlet adamı...
MİLLÎ MÜCADELE - SABAHATTİN SELEK
Millî Mücadele, Sabahattin Selek’in uzman ve usta kalemiyle, yabancıların açıktan açığa yurdumuza, Anadolu’ya gelip oturma çabasını olanca çıplaklığıyla açıklayarak gözler önüne sermektedir. Halkımız Millî ...
LOZAN BARIŞ KONFERANSININ PERDE ARKASI (1922-1923)
Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan Lozan Barış Konferasının birinci (20 Kasım 1922) ve ikinci dönem (23 Nisan 1923) toplantılarını ve antlaşmanın imzalanmasını (24 Temmuz 1923), bu çok önemli olayın perde arkasını...
SİYASÎ HATIRALAR - RAUF ORBAY
1922’de liseyi bitirip yeniden Meclis memurluğuna dönünce, Rauf (Orbay) Bey’i Meclis’te buldum. Tutsaklıktan kurtulmuş, Ankara’ya gelmişti. Meclis’te Sivas Milletvekili, Kabine’de İcra Vekilleri Heyeti Reisi (Başbakan) olarak bulunuyordu.
RAUF ORBAY İSMET İNÖNÜ KAVGASI-1.PERDE - NURER UĞURLU
LOZAN KONFERANSININ NEDEN OLDUĞU DARGINLIK Lozan’a gidecek murahhaslar heyetimize benim başkanlık etmemi istiyorlardı. Ben ise, karşımıza gelecek olan devletlerin murahhas heyetlerine hariciye vekilleri başkanlık ettiğinden, bizim de ...
ÇERKEZ ŞAHANI ETHEM - NURER UĞURLU
Çerkez Ethem ve Kuvayı Seyyare Olayı, çok karışık tarihsel bir görünüm sergilemektedir. Çerkez Ethem ve kuvvetlerinin, Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, düzenli ordu birlikleri kurulmadan önce, yurt savunmasına önemli...
RAUF ORBAY İSMET İNÖNÜ KAVGASI-2.PERDE - NURER UĞURLU
Celse başladı. Ben korkuyorum. «Bu adamlar çok yüksektir.» diyorum. Bunlar ile karşılaşmaktan, müzakereden fena çekiniyorum. Beş on gün müşahede ile geçirdim. Şahısları birer birer tetkik ettim. Bana cesaret geldi.
İLK MECLİSİN PERDE ARKASI (1920-1923)
DR. RIZA NUR GRACE ELLISON Türkler; Birinci Büyük Millet Meclisleriyle (1920-1923), her zaman -haklı olarak- övüneceklerdir.
ÇERKEZ ETHEM KUVVETLERİ KUVAYI SEYYARE - NURER UĞURLU
Çerkez Ethem Kuvvetleri, Millî Mücadele başlarında, düzenli ordu birlikleri kurulmadan önce, ulusal harekete karşı başlayan isyanların bastırılmasında (Ahmet Anzavur, Hilâfet Ordusu, Düzce-Bolu-Adapazarı ve Yozgat isyanları) önemli rol oynamıştır.
ÇANKAYA AKŞAMLARI - BERTHE GEORGES-GAULIS
“Genel Karargâh, 5 Eylül 1921 Madam, Sevimli mektubunuz, bana verdiğiniz haberler ve Fransa’ya henüz dönmeden, hakikat ve adalet adına açtığınız cesur ve takdire değer mücadeleniz için teşekkür ederim.
SAKARYA – SAVAŞANLAR ANLATIYOR
Türk ordusu, Sakarya’da tutunmasa idi, Anadolu Millî Hareketi büyük bir tehlikeye düşmüş olacaktı. Bu takdirde, ordu, ancak Kızılırmak gerisine çekilebilirdi. Geri çekilme bir bozguna dönmese bile, yeni cephenin ilerisinde kalacak bölgeye ...
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE – MASONLUK
Tarihi bilinemeyecek kadar eski ve kökleri çok derin olan masonluk, nedense bütün çağlarda toplumun ilgisini çekmiş, üzerinde sürekli tartışılmış bir konudur. Yıllar süren bu tartışmalarda, kimi masonluktan yana, kimi de ona karşı çıkmış, özellikle...
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE – İHTİLÂL VE DİKTATÖRLÜK
Bu çalışma felsefi bir tarih denemesidir, fakat soyut tarih felsefesi türüne girmez. Somut bir tarih zemini üzerine, büyük sayıda tarihi çalışmalar, hatta geniş bilgiler temeline dayandığı görüşündedir. Gerçekten tarih felsefesinin...
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE – SİYONİZM
Siyonizm değişik insanlar için çeşitli anlamlar taşıyan, bulanık ve duygusal bir terimdir. Ancak özünde, Yahudi kimliği ve Yahudilerin diğer uluslar arasındaki yerine ilişkin eski sorulara köklü bir yaklaşımı belirtir.
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE – MİSYONERLİK
Misyoner, bir dini, özellikle Hristiyanlığı yaymakla görevli rahip, papaz vb. din adamıdır. Özel görev alan Hristiyan din adamı anlamına gelen misyoner deyimi çok uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Misyonerlik, misyonerin yaptığı iştir.
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE – GİZLİ ÖRGÜTLER
Gizli: görünmez, belli olmaz durumda olan, saklanan, duyurulmayan. Sosyal koşulların yanı sıra hangi çağda, nerede ve hangi durumda olursa olsun gizlinin insanda merak, korku, umut uyandırdığı gerçektir. İlkel çağlardan beri, Eski Mısır’dan günümüze ...
TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE ABD POLİTİKASI (1914 – 1924) - LAURANCE EVANS
Amerika Birleşik Devletleri neden Lozan Barış Antlaşmasını tanımadı? Lozan Antlaşması Senato'ca reddedildi. Dışişleri Bakanlığının ve...
2. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE ÜZERİNE GİZLİ PAZARLIKLAR BELGELER
Yakın tarihimize ışık tutan belgeler Hitler - İsmet İnönü mektupları Hitler’in Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü tehdit eden mektubu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün
HİTLER BANA DEDİ Kİ - HERMANN RAUSCHNING
Bağlarının koparılmasına olanak olmayan yeni bir imparatoluğun çelik çekirdeğini üreteceğim. Avusturya, Bohemya ve Moravya, Batı Polonya! Özgür azınlıksız, aralıksız, kırılmaz yüz milyon kişilik bir blok! İşte egemenliğimizin sağlam temeli...
UYGARLIK YARGILANIYOR - ARNOLD J. TOYNBEE
Batının İslâm dünyası üzerine bu yoğun saldırıları, iki uygarlığı günümüzde yeniden karşı karşıya getirdi. Görülecektir ki bu, Batı uygarlığının, bütün insanlığın büyük bir toplum olarak birleştirilmesini ve modern Batı tekniğini kullanabildiğimiz...
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – SAVAŞTAN SAVAŞA (1919-1939) - WINSTON S. CHURCHILL
Tarihte hiçbir savaş yoktur ki, önüne geçilmesi İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu kadar kolay olsun. Oysa bu gereksiz savaş, birinci savaşın yıkamadığı nice uygarlık eserlerini ve değerlerini yok etmiştir.İşin üzüntü verici yanı şudur: ...
1. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE (1914-1918) - PIERRE RENOUVIN
Hareketin komutasını elinde tutan Amiral Carden, gemiler Çanakkale Boğazında toplanıp da bombardımana başlar başlamaz; Türk istihkâmlarının tahrip edilebilmesi için karaya asker çıkartmanın zorunlu olduğunu kavramıştı.
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – SAVAŞIN ALACAKARANLIK DÖNEMİ (1939-1940) - WINSTON S. CHURCHILL
Dünyada yaşayan insanlar arasında; her iki dünya savaşında kabine üyesi olarak önemli bir görev alan olan tek adam; sanırım ki, benim. Yalnız ilk savaşta, sorumluluğum olmakla birlikte, ikinci derecede bir konumum vardı.
TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE RUS POLİTİKASI (1914-1917)
RUS DEVLET ARŞİVİ GİZLİ BELGELERİ “Türkiye Asyası’nın Parçalanması” sorunu, Türkiye’nin savaşa girmesinden sonra yalnız siyasal bir önem kazanmakla kalmamış, fakat aynı zamanda Müttefik devletlerin...
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – FRANSA’NIN DÜŞÜŞÜ (1940) - WINSTON S. CHURCHILL
Bu ciltte anlattığım hikâyenin oluşu sırasında benim sırtımda çok ağır bir sorumluluk vardı. İngiltere’de Başbakan, Maliye Bakanı, Savunma Bakanı ve Avam Kamarası Lideri görevlerini üzerimde toplamıştım. Hikâyenin başladığı tarihten ancak kırk günlük...
TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE İNGİLİZ POLİTİKASI (1900-1920)
İNGİLİZ DEVLET ARŞİVİ GİZLİ BELGELERİ Londra’daki İngiliz Devlet Arşivinde (Public Record Office) bulunan ve İngiliz Dış Politikası Üzerine Belgeler (Documents on British Foreign Policy)...
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – TEK BAŞIMIZA MÜCADELE (1940) - WINSTON S. CHURCHILL
Hitler; Fransa’nın çökmesinden sonra İngiltere’ye yapacağı barış önerisinin kabul edilmeyeceğini düşünemiyordu. Mareşal Petain, Weygand ve daha birçok Fransız generalleri ve politikacıları gibi...
CASUSLAR SAVAŞI (1932-1942) - CURT RIESS
DÜNYAYI SARSAN BEŞİNCİ KOL Beşinci Kol’u bulmuş ve kurmuş olan Naziler -Nicolai, Bohle, Himmler, Rosenberg, Goebbels- bu aylar içinde, kendi başarılarının
ANAFARTALAR SAVAŞLARI - MUSTAFA KEMAL
“Bu esnada Conkbayırı’nın cenubundaki 261 rakımlı tepeden sahilin tarassut ve teminine memuren orada bulunan bir müfreze efradının Conkbayırı’na doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Size şu
ÇANAKKALE – SAVAŞANLAR ANLATIYOR
— E sen nerelisin bakalım, ağam? diye sordum. — Afyon Karahisar’ın Sandıklı kazasının Kusura kariyesinden Hüseyin oğlu Mustafa. — Rütben?
GELİBOLU HATIRALARI (1915) - IAN HAMILTON
Bununla birlikte, bütün bunlar başarılsa bile, zafere ulaşmak için en kötü olasılığı düşünerek hazırlanmalıyız. Sizi inandırmak isterim ki, bu çok çetin bir iştir.
ARIBURNU SAVAŞLARI - MUSTAFA KEMAL
Tarihin henüz yazmadığı gibi, insanlığın da aklından ve hayalinden geçirmediği bir şiddet ve dehşetle devam eden, dünyanın yazgısına egemen olan, büyük ulusların...
ÇANAKKALE SAVAŞI HATIRALARI - ESAT PAŞA
Esat Paşa, son devir Türk tarihinin değerli askerlerindendir. 1862’de, babası Mehmed Emin Efendi’nin belediye reisi bulunduğu Yanya’da doğdu. 1890’da askerî tahsilini tamamladı ve kurmay yüzbaşı oldu.
TÜRKİYE' DE ÇAĞDAŞLAŞMA HAREKETLERİ - TANZİMAT
Sultan II. Mahmut döneminde ve Abdülmecit’in saltanatının ilk yıllarında Türkiye, yelkenleri, direkleri ve tayfası değiştirilmesi gereken bir gemiye benziyordu.
MANGAL YÜREKLİ ADAM TOPAL OSMAN – Dr. RIZA NUR
Bu eserle millî hareketin bir köşesini, mühim bir vak’asını hikâye ettim. Bundan maksadım millî hizmet görmüş bir Türk’ün adını yaşatmaktır. Bu Türk Topal Osman’dır. Millî kahramandır. Bir millet
CUMHURİYET ÖNCESİNİN PERDE ARKASI - Dr. RIZA NUR
Çağdaşımız olan bir yazarın “yazma” eserlerinden söz etmek, ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir. Fakat Doktor Rıza Nur’un siyasi hayatı ve eserlerinin mahiyeti gözönünde tutulursa, Türkiye dışında
TÜRKİYE BİR DEVLETİN YENİDEN DOĞUŞU - ARNOLD J. TOYNBEE - KENNETH P. KIRKWOOD
Türkiye üzerine böyle bir kitap yazmamı yayınevi 1923 yazında önermişti. O tarihte Ankara’dan yeni dönmüştüm. Daha önce 1921 yılının büyük bir kısmını, Türkiye-Yunan Savaşı’nı, bir bu yandan, bir
BİZ İTTİHATÇILAR İBRAHİM TEMO – AHMET RIZA
Selânik ve Manastır’da bulunan ordular II. Abdülhamit’e açıkça karşı çıkarlar. Edirne’deki II. Ordu da bu hareketleri desteklediğini bildirir. Manastır’ın Müslüman halkı ayaklanır. Bunu Kosova,
DİRENİŞ 1919 - ALİ ÇETİNKAYA – KÂZIM ÖZALP
Direniş - 1919, bir başka deyişle Kuvayı Millîye, Ege bölgesinde Yunan işgalinin başlamasıyla birlikte (15 Mayıs 1919), çoğu kendiliğinden harekete geçen Efeleri, Çeteleri, Milis Kuvvetlerini,
RUMELİ YAĞMALANAN İMPARATORLUK - MAHMUT ŞEVKET PAŞA-HAFIZ HAKKI PAŞA
Berlin Kongresinde yapılan düzenlemeler yalnız barışı garantilememekle kalmıyor, bilâkis öyle şartlar yaratıyordu ki, olayların göstermiş olduğu gibi, gelecekteki karışıklıkların tohumlarını atmaktan başka işe yaramıyordu.
II. ABDÜLHAMİD’İN HATIRA DEFTERİ ULU HAKAN MI KIZIL SULTAN MI
İşbu defter, Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han-ı Sani hazretlerinin Beylerbeyi Sarayında mahlûğ bulunduğu 1333 (1917) senesinde desti mübareki ile tahrir etmiş olduğu hatırâtı olup
AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM - DAGOBERT VON MIKUSCH
Mustafa Kemal’in hayatta olduğu yıllarda kaleme alınmış olan bu biyografi, O’nun hayat hikâyesini, düşünce görüşünü ve eylemlerini nesnel bir açıdan ortaya koymayı amaçlamıştır.
İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLANI - SAİD PAŞATAHSİN PAŞA
İkinci Meşrutiyet bugünün kapılarını açan anahtarları verecek özlü bir devredir. Osmanlı İmparatorluğu, tarihin bu sayfasında en kritik anlarını yaşamış, bu devrede tarihe karışmıştır.
RUMELİ’Yİ NEDEN KAYBETTİK
MAHMUT MUHTAR PAŞA FAZLI NECİP
YEMEN – SAVAŞANLAR ANLATIYOR
İSMET (İNÖNÜ) BEY FAHRETTİN PAŞA, CEMAL PAŞA, FALİH RIFKI
ERMENİ VAHŞETİ - TALÂT PAŞA
Ermeni komiteciler tarafından Berlin’de öldürülen (1921), İttihat ve Terakki Fırkası liderlerinden, Dahiliye Nazırı ve Sadrazam Talât Paşa’nın “Ermeni Meselesi”
SON OSMANLI SARAYINDA GÖRDÜKLERİM
Halit Ziya Uşaklıgil, “Saray ve Ötesi” adlı hatıra kitabında, “Son Osmanlı Sarayında Gördüklerim” kitabının yazarı arkadaşı Lütfi Simavi Bey’i şöyle anlatır:
SAVAŞTAN SONRA ÇANAKKALE OLAYI (1922)
Şimdi 1922 yılı sonbaharında ortada yeni bir Türk ulusu ile ‘muzaffer’ bir Türk ordusu vardı ve bu ordunun başında kararlı, usta bir kumandan bulunuyordu; bu kumandan yalnız geri aldığı toprakları değil, İstanbul ve Doğu Trakya’yı da istiyordu.
İTTİHAT VE TERAKKİ TARİHİNDE ESRAR PERDESİ
1908 ihtilâli henüz pek yakın bir mazinin malıdır. Bu inkılâbı hazırlayıp meşrutiyeti ilân ettirmeğe muvaffak olan İttihat ve Terakki hakkında şimdiye kadar pek çok şeyler söylendi ve yazıldı.
HÜRRİYET KAHRAMANI RESNELİ NİYAZİ HATIRATI
Niyazi Bey aslen Manastır’ın Resne kasabasındandı. Harbiye Mektebinden çıkmıştır. Cesur, hamiyetli bir zat olup meşrutiyet ilânının arifesinde seksen sekizinci alayın Resne'de bulunan üçüncü taburunda kolağası (yüzbaşı ile binbaşı arasında bir rütbe) idi;
2. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE - EDWARD WEISBAND
İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk dış politikasının amacı, savaşa katılmadan Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumak oldu.
BAĞDAT DEMİR VE PETROL YOLU SAVAŞI (1903–1923)
Chester ayrıcalıkları ve Mezopotamya petrol alanları üzerindeki İngiliz - Amerikan çekişmesi, Yakındoğudaki Amerikan çalışmalarının hızla gelişmesinin iki önemli ögesidir.
2. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE ÜZERİNE GİZLİ PAZARLIKLAR
Yakın tarihimize ışık tutan belgeler Hitler - İsmet İnönü mektupları Hitler’in Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü tehdit eden mektubu