Tarihte ve Günümüzde > TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE – MİSYONERLİK

 E. W. HOPKİNS
G. F. MOORE
M. HALİDİ
Ö. FERRUH

Misyoner, bir dini, özellikle Hristiyanlığı yaymakla görevli rahip, papaz vb. din adamıdır. Özel görev alan Hristiyan din adamı anlamına gelen misyoner deyimi çok uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Misyonerlik, misyonerin yaptığı iştir. Genel anlamda misyonerlik, başka dinden olanları kendi dinine kazandırmak için kurulan dernektir. Özel anlamda, Hristiyan olmayan ülkelerde Hristiyanlığı yayma amacı güden kurumdur.
İlk misyonerler havarîlerdi. Aziz Paulus (Tarsuslu Saint Paul) Küçük Asya (Anadolu)’da Makedonya ve Yunanistan’da birçok kilise kurdu ve bunları örgütlendirdi. Havarîlerin ardılları Hristiyanlığı bütün Avrupa’ya yaydılar.
Misyonerliğin amacı yeryüzünde güçlü bir Hristiyan topluluk oluşturmaktır. Bu amaçla Avrupa ülkelerinde misyonerlik çalışmaları için birçok enstitü kuruldu. Burada çağdaş bilgilerle donatılmış misyonerler yetiştirildi. Böylece XIX. ve XX. yy’da misyonerlik büyük gelişmeler elde etti. Hristiyan din adamlarına maddî olanak sağlayan dernekleri kuruldu. 1951’de yayınlanan Evangelii Praecones adlı papalık genelgesi misyonerlik çalışmaları konusunda geniş ve ayrıntılı bilgiler vermektedir.