Yakın Tarihimiz > İTTİHAT VE TERAKKİ TARİHİNDE ESRAR PERDESİ

 1908 ihtilâli henüz pek yakın bir mazinin malıdır. Bu inkılâbı hazırlayıp meşrutiyeti ilân ettirmeğe muvaffak olan İttihat ve Terakki hakkında şimdiye kadar pek çok şeyler söylendi ve yazıldı. Hele son senelerde okurlarını meraklı, heyecanlı vakalarla alâkadar etmek istiyen birçok muharrirlere, roman, tefrika için, İttihat ve Terakki başlı başına bir mevzu oldu!

Harice karşı tek bir bayrak etrafında toplanarak birlik manzarası gösteren İttihat ve Terakki ricali, gerek iktidar mevkiinde, gerek muhalefet saflarında bulundukları zaman, hariçteki hasımlarından ziyade kendi arkadaşlarıyla uğraşıp çarpışıyorlardı...
İttihat ve Terakkinin içyüzünü gösterebilecek bu hadiseler karşısındaki rolüm, sorarak, araştırarak sadece duyduklarını ve dinlediklerini ve gördüğü vesikaları yazan, gayri şahsî bir gazetecinin hareketinden başka bir vaziyette değildir.


Mustafa Ragıp (1933)