Yakın Tarihimiz > HÜRRİYET KAHRAMANI RESNELİ NİYAZİ HATIRATI

 Niyazi Bey aslen Manastır’ın Resne kasabasındandı. Harbiye Mektebinden çıkmıştır. Cesur, hamiyetli bir zat olup meşrutiyet ilânının arifesinde seksen sekizinci alayın Resne'de bulunan üçüncü taburunda kolağası (yüzbaşı ile binbaşı arasında bir rütbe) idi; o sırada tabur kumandanlığına tayin edilmiş olan binbaşının henüz vazifesi başına gelmemiş olmasından dolayı Resne tabur kumandanı vekâletinde bulunduğu sırada 20 Haziran 1324 (3 Temmuz 1908) cuma günü ilk hürriyet mücadelesine atılmıştır.
Eyyüb Sabri ve Niyazi beylerin Manastır'a girip Müşir Osman Paşa'yı Resne'ye gönderdiklerinin ertesi günü İttihad ve Terakki Cemiyeti bütün işlere el koyarak Manastır'ın asker, sivil, ulema ve papazlar, mektepler hulâsa mevcut İslâm, Hıristiyan halkı ile meşrutiyeti ilân eylemiştir.


Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Belleten, sayı 77, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1956